ចុះឈ្មោះ

សូមស្វាគមន៍អតិថិជនដែលចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយជាមួយវេបសាយ lotto-vn.com ដែលបើកអោយបម្រើសេវាកម្មឆ្នោតអនឡាញពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេជាច្រើនដែលយើងផ្តល់ទំនុកចិត្តក្នុងការបម្រើសេវាកម្ម លោក​អ្នកអាចរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះជាសមាជិក ឆ្នោតវៀតណាម រឺ ចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតថៃ ឆ្នោតចិន និង ឆ្នោតឡាវ


ជំហានក្នុងការចុះឈ្មោះ lotto-vn.com

ការទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះជាសមាជិក

1, គ្រាន់តែទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន របស់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធ Call Center និង Line Chat តាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះ ហើយបញ្ជាក់ឈ្មោះហ្គេម ដែលលោកអ្នកត្រូវការចុះឈ្មោះជាមួយភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំបានភ្លាមៗ

2, បន្ទាប់មកតម្រូវអោយអតិថិជនផ្ទេរទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីហ្គេមរបស់លោកអ្នក ហើយបញ្ជាក់មកខាងភ្នាក់ងារក្នុងកាផ្ទេរទឹកប្រាក់ម្តងទៀត

3, នៅពេលដែលភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យការផ្ទេរទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នករួចរាល់ហើយ ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ User & password សម្រាប់ធ្វើការចូលលេង ហ្គេមរបស់លោកអ្នក តាមប្រព័ន្ធ SMS , LINE រឺ ទំនាក់ទំនងត្រឡប់តាម​ Call Center ភ្លាមៗ

លេខទូរស័ព្ទ CALL CENTER

ទំនាក់ទំនងតាម E-MAIL

ទំនាក់ទំនងតាម LINE

ទំនាក់ទំនងតាម SOCIAL