ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

វិធីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ lotto-vn.com ទាំងអស់មាន 3 វិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារ Customer Service សាកសួរពត៌មាន បញ្ជាក់ចុះឈ្មោះសមាជិក បញ្ជាក់ទទួលការបន្ថែមជូន រឺ ការដាក់-ដកទឹកប្រាក់ អោយមានទំនុកចិត្តនិងភាពងាយស្រួលជាមួយសមាជិកទាំងអស់ សេវាកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃរហូត 24 ម៉ោង

ប្រព័ន្ធសម្រាប់ទំនាក់ទំនង


លេខទូរស័ព្ទ CALL CENTER

ទំនាក់ទំនងតាម LINE