វិធីលេងឆ្នោតវៀតណាម

របៀបចាក់ឆ្នោតវៀតណាម
ការចាក់ឆ្នោតមានបី​ប្រភេទគឺ

1.ការចាក់ឆ្នោត​វៀតណាម

របៀបចាក់ឆ្នោតវៀតណាម​មានចាក់: 2​លេខ (2D), ចាក់ 3លេខ (3D), ចាក់ 4លេខ (4D)- 2លេខ (2D)មាន

head, Last, head+Last, Roll ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវ login ចូលទៅវែបសាយ រូចចុចលើ​ប៊ូតុង​ Lotto

នៅលើផ្ទាំងនេះ ជាដំបូង​ចុចលើពាក្យ Change ដើម្បីជ្រើសរើសយកអាត្រាការសងមួយណារួចចុចប៊ូតុង​ Save

ក្រោយពីជ្រើសរើសយក​​ហាងឆេងរូចហើយលោកអ្ណក​​វាយលេខចូលប្រលោះ Number ហើយ​ជ្រើសរើសប្រលោះ head ដើម្បី​បញ្ជូលចំនួនលុយ​សំរាប់ចាក់ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសប៉ុស្ត៏ ណាមួយ​ ចុចធីកលើវា​ ហើយចុចប៊ូតុង​ submit នោះជាការស្រេច។

2. របៀបចាក់របស់ប៉ុស្ត៏ Hanoi

Company:hanoi
វិធីសាស្រូក្នុងការ​ find ឆ្នោត
2D:(Odd:75)3D:(Odd:650)4D:(Odd:6000)
headlasthead+lastRollheadlasthead+lastRolllastRoll
ResultMax
OddBig48*0028706050-05324960631218
2-digit85 11 87 4885 11 8748
3-digit028 051 70085 11 87700028051
4-digit5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 2249561060902249

3. របៀបចាក់របស់ប៉ុស្ត៏ Ben Tre

Company:Ben Tre
Playing method lotto vietnam
2D:(Odd:75)3D:(Odd:650)4D:(Odd:6000)
headlasthead+lastRollRoll7headlasthead+lastRollRoll7lastRoll
ResultMax
06BigEven*0*4327764320-330992340-35060365288
2-digit060606
3-digit327327327
4-digit3804 6350 3992 03896350380439926350

លក្ខខណ្ឌ័របស់ឆ្នោតខ្មែរ

ការចាក់ឆ្នោតខ្មែរគឺមានភាពខុសគ្នា និង ការចាក់ឆ្នោតវៀតណាមដូចខាងក្រោមៈ

ការចាក់ ពីរលេខ (2D)
បានបែងចែកជា A, B, C, D, Roll, និង​ Roll2

ការចាក់ បីលេខ (3D)
បានបែងចែកជា A, B, C, D, Roll, និង​ Roll2

ប៉ុស្ត៏ចាក់នីមួយៗ សំរាប់ប៉ុស្ត៏់ចាកមានច្រើន ទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗ ហើយតំបន់នីមួយៗមានការនិយមលេងខុសគ្នា៕

លោកអ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង​ Sheduler សំរាប់ត្រួតពិនិត្យមើលកម្មវិធីរបស់វា

របៀបចាក់ឆ្នោតខ្មែរ
ជាដំបូងត្រូវ login រួចចុចយកពាក្យ Lotto ចុច​លើ ហើយចុចលើ​ Normall បន្ទាប់មកវាយលេខចូលត្រង់ប្រលោះ Number ហើយដាក់ចំនួនទឹកត្រង់ប្រលោះ A​ (ប្រសិនបើអ្នកចាក់ប៉ុស្ត៏A) រួចជ្រើសប៉ុស្ត៏ណាមួយនៅផ្នែកខាងស្តាំដោយចុច ធីចលើវា​ហើយចុចប៊ូតុង ​submit.នោះជាការស្រេច។

របៀបផ្ទៀងឆ្នោតខ្មែរ

ចំពោះឆ្នោតខ្មែរគឺគេស៊ីសងលទ្ឋផលដូចតារាងខាងក្រោមៈ

4 . តារាងឆ្នោតខ្មែរ ប៉ុស្ត៏ Hanoi

Company:Hanoi
Playing method lotto Cambodia
2D:(Odds:70)3D:(Odds:600)4D:(Odds:7500)
ABCDRollRoll2ABCDABCDRollRoll2ABCDRoll
ResultMaxMax
Oddsmall76201^76(Cross)*049-51160283067(3D Mix)249605-6081*01*06101**1
2D-A85 11 87 4885 11 8706
3D-A028 051 700700051028
4-digit5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 22495610
6090
22491021

តារាងឆ្នោតខ្មែរ ប៉ុស្ត៏ Ben Tre

Company:Ben Tre
Playing method lotto Cambodia
2D:(Odds:70)3D:(Odds:600)4D:(Odds:7500)
ABCDRollRoll2ABCDABCDRollRoll2ABCDRoll
ResultMaxMax
Oddsmall53105^34(Cross)3*43-52533332453(3D Mix)123122-1252*02*04557**7
2D-A373737
3D-A333333333
4-digit6485 4131 0147 0476413101477157